เกี่ยวกับ 1359รอมรั้วป้องกัน
ประวัติความเป็นมารูปแบบธุรกิจนอกระบบ
 มาตรการป้องปราม
คณะอนุกรรมการการป้องกันตนเอง
ส่วนกลางขั้นตรวจสอบและดำเนินคดี
ส่วนภูมิภาค    ปิด


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.กฏหมาย
กฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือ
คู่มือวิทยากร
คู่มือปฏิบัติหน้าที่    ปิด

แชร์ลูกโซ่คืออะไรรวยลัดรวยเร็วโฆษณาชวนเชื่อที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลโดยอาศัยความไม่รู้ หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่เรียกกันว่า แชร์ลูกโช่ .แชร์ลูกโซ่คืออะไรรวยลัดรวยเร็วโฆษณาชวนเชื่อที่พบเห็นได้บ่อย ๆ ที่ให้ผลตอบแทนมหาศาลโดยอาศัยความไม่รู้ หรือ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ที่เรียกกันว่า แชร์ลูกโช่ .ติดต่อ
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ตู้ ปณ. 1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Phone 0-2169-7127 ถึง 36
Fax. 0-2618-3368
Email: 1359@mof.go.th

@2013 Financial Crime Suppression Hotline 1359                         
เงินกู้ และ รองเท้าวิ่ง new balance