เกี่ยวกับ 1359รอมรั้วป้องกัน
ประวัติความเป็นมารูปแบบธุรกิจนอกระบบ
 มาตรการป้องปราม
คณะอนุกรรมการการป้องกันตนเอง
ส่วนกลางขั้นตรวจสอบและดำเนินคดี
ส่วนภูมิภาค    ปิด


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.กฏหมาย
กฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือ
คู่มือวิทยากร
คู่มือปฏิบัติหน้าที่    ปิด

การเล่นแชร์


การเล่นแชร์
เป็นที่รู้จักกันดีในวงกว้างของสังคมไทย โดยมักเล่นกันในหมู่คนที่ใกล้ชิดหรือรู้จักคุ้นเคยกันดี เพราะจำเป็นต้องอาศัยความไว้เนื้อเชื่อใจต่อกัน ซึ่งการเล่นแชร์ได้มีการเล่นกันมาตั้งแต่สมัยอดีตกาลแล้ว เนื่องจากในสมัยนั้นไม่มีสถาบันการเงินเหมือนในปัจจุบัน ประกอบกับประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงสถาบันการเงินได้ จึงได้มีการจัดให้มีการเล่นแชร์ซึ่งส่งผลให้คนที่ไม่กำลังความสามารถในการเข้าถึงสถาบันการเงินสามารถมีเงินทุนได้มากขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ และคนอีกกลุ่มหนึ่งก็สามารถได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนมากกว่าที่เขาจะได้รับ จากระบบสถาบันการเงินเช่นกัน โดยการเล่นแชร์มีลักษณะของการให้สมาชิกนำเงินมารวมกันเพื่อจัดสรรให้กับสมาชิกผู้เสนอดอกเบี้ยหรือผลตอบแทนสูงสุด (การเปียแชร์) โดยจะได้รับเงินทุนกองกลางไปใช้ได้ โดยเริ่มต้น จากท้าวแชร์หรือนายวงแชร์ จะเป็นผู้ได้รับเงินทุนกองกลางก่อนโดยไม่ต้องเสนอดอกเบี้ยหรือผลประโยชน์ตอบแทนการเล่นแชร์ถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่อย่างไร ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า การเล่นแชร์ (ไม่เหมือนกับแชร์ลูกโซ่) ไม่ผิดกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมาย พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 มารองรับ ซึ่งได้ให้ความหมายของการเล่นแชร์ไว้ว่า "การที่บุคคลตั้งแต่สามคนขึ้นไปตกลงกันเป็นสมาชิกวงแชร์ โดยแต่ละคนมีภาระที่จะส่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดรวมเข้าเป็นทุนกองกลางเป็นงวดๆ เพื่อให้สมาชิกวงแชร์หมุนเวียนกันรับทุนกองกลางแต่ละงวดนั้นไปโดยการประมูลหรือโดยวิธีอื่นใด และให้หมายรวมถึงการรวมทุนในลักษณะอื่นตามที่กฎหมายกำหนดในกฎกระทรวงด้วย" การเล่นแชร์ในอดีต เป็นการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกลุ่มบุคคลที่รู้จักคุ้นเคยกันเป็นอย่างดี มีความไว้วางใจกัน เพื่อให้ได้เงินจำนวนหนึ่งไปใช้จ่ายหรือใช้ในการลงทุนดำเนินธุรกิจ ดังนั้นจึงไม่ค่อยมีปัญหาหรือข้อพิพาทกัน การเล่นแชร์จึงเป็นที่นิยมเล่นกันทุกวงการ และได้ขยายตัวไปอย่างรวดเร็วตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนที่ไม่สามารถเข้าถึงระบบสถาบันการเงินก็สามารถมีเงินลงทุนในการดำเนินธุรกิจจากการเล่นแชร์ ทำให้เกิดมีการทำเป็นธุรกิจจัดให้มีการเล่นแชร์กันขึ้นอย่างกว้างขวาง โดยเปิดเป็นรูปแบบบริษัท และให้ประชาชนนำเงินมาเล่นแชร์กับบริษัท ทำให้ประชาชนจำนวนมากนำเงินไปลงทุนโดยการเล่นแชร์แทนที่จะนำเงินไปฝากธนาคารเนื่องจากได้ผลประโยชน์ตอบแทนสูงกว่า ซึ่งถ้าหากบริษัทเหล่านี้บางบริษัทมีพฤติการณ์ไม่สุจริต หรือสมาชิกวงแชร์ไม่ยอมส่งเงินงวดตามกำหนดเวลาทำให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และมีผลกระทบต่อการระดมเงินของสถาบันการเงิน ในที่สุดจะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม จึงเป็นที่มาของการตราพระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 ขึ้นมาเพื่อควบคุมการเล่นแชร์ไม่ให้มีลักษณะใกล้เคียงกับการประกอบธุรกิจเงินทุน
การเล่นแชร์อย่างไรให้ถูกต้องตามกฎหมาย การเล่นแชร์นั้นเป็นลักษณะของการออมเงินอย่างหนึ่งเพื่อเก็บเป็นเงินก้อนไว้ใช้จ่ายเมื่อเกิดความจำเป็น โดยมีผลตอบแทนที่สูงกว่าผลตอบแทนในระบบสถาบันการเงิน หรืออีกนัยหนึ่งเป็นการระดมเงินจากกลุ่มบุคคล ที่รู้จักและคุ้นเคยกันและมีอาชีพเดียวกัน อย่างไรก็ตาม การเล่นแชร์สามารถกระทำได้ในขอบเขตที่จำกัดเท่านั้น โดยสามารถแบ่งได้เป็น 2 ส่วนด้วยกัน ดังนี้
1. ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาจัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
1.1 จัดให้มีการเล่นแชร์ที่มีจำนวนวงแชร์รวมกัน มากกว่า 3 วง
1.2 จำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวง มากกว่า 30 คน
1.3 มีทุนกองกลางต่อหนึ่งงวดรวมกันทุกวง เกิน 300,000 บาท
1.4 ท้าวแชร์มีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิจะได้รับทุนกองกลางโดยไม่เสียดอกเบี้ย
2. ห้ามมิให้นิติบุคคลเป็นนายวงแชร์หรือจัดให้มีการเล่นแชร์ (ท้าวแชร์) และคำว่านิติบุคคลตามกฎหมายฉบับนี้ให้หมายความรวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญที่มิได้จดทะเบียนด้วย เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ ไม่ต้องการให้ผู้ใดจัดให้มีการเล่นแชร์ในลักษณะที่เป็นธุรกิจ ดังนั้นถ้าเป็นการเล่นแชร์ที่ไม่มุ่งในทางธุรกิจก็สามารถทำได้ คือ จัดให้เล่นได้ไม่เกิน 3 วง มีสมาชิกไม่เกิน 30 คน วงเงินไม่เกิน 300,000 บาท ตามที่กฎหมายกำหนด กรณีถูกโกงแชร์ต้องทำอย่างไร กรณีแรก ในกรณีที่วงแชร์กระทำผิดตาม พ.ร.บ. การเล่นแชร์ พ.ศ. 2534 นายวงแชร์จะมีความผิดทางอาญาเมื่อมีการกระทำความผิดขึ้นและสามารถแจ้งความได้ที่สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ กรณีสอง การเล่นแชร์ไม่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนดหากมีการโกงแชร์ขึ้น เช่น ลูกวงแชร์ไม่ส่งเงินงวดตามระยะเวลา หรือนายวงแชร์หลบหนีจะเป็นเรื่องทางแพ่งผู้เสียหายสามารถแต่งตั้งทนายความขึ้นมาเพื่อฟ้องร้องผู้กระทำผิดได้เลย ทางรัฐไม่สามารถเข้าไปเกี่ยวข้องได้เพราะเป็นเรื่องพิพาทระหว่างเอกชนกันเอง

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
พระราชบัญญัติการเล่นแชร์ พ.ศ. 2534

มาตรา 5 ห้ามมิให้นิติบุคคล คือ บริษัท ห้างหุ้นส่วน เป็นนายวงแชร์ (ท้าวแชร์) หรือจัดให้มีการเล่นแชร์
มาตรา 6 ห้ามมิให้บุคคลธรรมดาเป็นนายวงแชร์ ที่มีลักษณะอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้
1. เป็นนายวงแชร์ (ท้าวแชร์) หรือจัดให้มีจำนวนวงแชร์รวมกันมากกว่า 3 วง
2. มีจำนวนสมาชิกวงแชร์รวมกันทุกวงมากกว่า 30 คน
3. มีทุนกองกลางต่อเนื่อง 1 งวดรวมกันทุกวงมากกว่า 300,000 บาท
4. นายวงแชร์ (ท้าวแชร์) ได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นนอกจากสิทธิที่ได้รับทุนกองกลางในการเข้าร่วมเล่นแชร์งวดหนึ่งงวดใดโดยไม่ต้องเสียดอกเบี้ย
มาตรา 9 ห้ามมิให้ผู้ใดโฆษณาชี้ชวนให้ประชาชนทั่วไปเข้าร่วมในการเล่นแชร์

ติดต่อ
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ตู้ ปณ. 1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Phone 0-2169-7127 ถึง 36
Fax. 0-2618-3368
Email: 1359@mof.go.th

@2013 Financial Crime Suppression Hotline 1359                         
เงินกู้ และ รองเท้าวิ่ง new balance