การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบอย่างบูรณาการและยั่งยืน
โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ (เฉพาะส่วนหนี้นอกระบบ)
- ดัชนีความรุนแรงของปัญหาหนี้นอกระบบ
- จำนวนผู้มีหนี้นอกระบบ
- มูลหนี้นอกระบบรวม
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อคน
- สัดส่วนมูลหนี้ในระบบต่อมูลหนี้นอกระบบ
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบที่มีหนี้ในระบบด้วยต่อจำนวนผู้มีหนี้นอกระบบรวม
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบเพศชายต่อเพศหญิง
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบที่มีสถานะโสดหรือหย่าร้างต่อสมรส
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบที่มีรายได้ค่อนข้างแน่นอนต่ออาชีพที่มีรายได้ไม่แน่นอนหรือว่างงาน
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบที่มีอาชีพเกษตรกรรมต่ออาชีพอื่นนอกภาคการเกษตรกรรมหรือว่างงาน
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบที่มีที่อยู่อาศัยต่อไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบที่มีต้นทุนค่าเช่าในการอยู่อาศัยต่อมีที่อยู่อาศัยโดยไม่เสียค่าเช่า
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบที่ไม่มีเงินออมหรือสินทรัพย์ต่อจำนวนผู้มีหนี้นอกระบบรวม
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบที่ใช้ที่ดินค้ำประกันหรือขายฝากต่อจำนวนผู้มีหนี้นอกระบบรวม
- สัดส่วนผู้มีหนี้นอกระบบที่มีบัตรทองและกองทุนประกันสังคมต่อจำนวนผู้มีหนี้นอกระบบรวม
- ขนาดสมาชิกครอบครัวโดยเฉลี่ย
- อายุเฉลี่ยของผู้มีหนี้นอกระบบ
- สัดส่วนจำนวนผู้มีหนี้นอกระบบที่มีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปีต่อผู้มีหนี้นอกระบบรวม
- สัดส่วนจำนวนผู้มีหนี้นอกระบบที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,001-100,000 บาทต่อปีต่อผู้มีหนี้นอกระบบรวม
- มูลหนี้นอกระบบต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด (Gross Province Products : GPP)
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ว่างงาน
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้ปลูกพืช
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรทำการประมง
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานของรัฐ/เจ้าหน้าที่ของรัฐ
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพข้าราชการบำนาญ
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มเจ้าของธุรกิจ
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพรับจ้างทั่วไป
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพเป็นลูกจ้างทำงานในบ้าน
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มแม่บ้าน/พ่อบ้าน
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้เรียนหนังสือ
- มูลหนี้นอกระบบเฉลี่ยต่อรายจำแนกตามกลุ่มผู้ประกอบอาชีพอื่นๆ
ธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนส์
- จำนวนผู้ยื่นคำขอใบอณุญาตเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนส์
- จำนวนผู้ได้รับใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจสินเชื่อพิโกไฟแนนส์
โครงการจัดทำดัชนีแสดงระดับปัญหาภาวะหนี้สิน
- ดัชนีแสดงระดับปัญหาภาวะหนี้สิน (Non-Comparative Composite Index)
- ดัชนีแสดงระดับปัญหาภาวะหนี้สิน (Comparative Composite Index)
โครงการจัดทำดัชนีการเข้าถึงบริการทางการเงิน
- ดัชนีการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Non-Comparative Composite Index)
- ดัชนีการเข้าถึงบริการทางการเงิน (Comparative Composite Index)