เกี่ยวกับ 1359รอมรั้วป้องกัน
ประวัติความเป็นมารูปแบบธุรกิจนอกระบบ
 มาตรการป้องปราม
คณะอนุกรรมการการป้องกันตนเอง
ส่วนกลางขั้นตรวจสอบและดำเนินคดี
ส่วนภูมิภาค    ปิด


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.กฏหมาย
กฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือ
คู่มือวิทยากร
คู่มือปฏิบัติหน้าที่    ปิด

     
กรุณากรอกข้อมูลข้างล่างนี้ตามความเป็นจริง เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติงาน ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และจะเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับ
  - ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อ ที่อยู่ โทรศัพท์ และอีเมล์ จะมีประโยชน์สำหรับ การติดต่อกลับ เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม หรือเพื่อรายงานผล ให้ท่านทราบ
  - หากท่าน ไม่ประสงค์ จะให้ติดต่อกลับ หรือไม่ต้องการ เปิดเผยตัว ก็ไม่จำเป็นต้อง กรอกข้อมูล ดังกล่าว
* กรุณา ระบุข้อมูลรายละเอียด ที่ทราบ ได้แก่ ชื่อบุคคล หน่วยงาน วัน เวลา สถานที่ ตรอก/ซอย ถนน ตำบล อำเภอ จังหวัด ..ให้ชัดเจน

รายการร้องเรียน online

  

บุคคลทั่วไป บริษัท   
วันที่ร้องเรียน
  *
ชื่อ - นามสกุล (บุคคลที่ร้องเรียน) ชื่อบริษัทหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง

ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้


บ้านเลขที่
  *

ซอย
  *
ถนน
  *
แขวง/ตำบล
  *
เขต/อำเภอ
  *
จังหวัด
  *

ช่องทางติดต่อกลับ

โทรศัพท์
  *
Email
  *

รายละเอียดเรื่องร้องเรียน

เรื่องร้องทุกข์

รายละเอียดเอกสาร(เพิ่มเติม) กรุณา Zipไฟล์      
link(ที่เกี่ยวข้อง)  

     ติดต่อ
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ตู้ ปณ. 1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500

Phone 0-2169-7127 ถึง 36
Fax. 0-2618-3368
Email: 1359@mof.go.th

@2013 Financial Crime Suppression Hotline 1359                         
เงินกู้ และ รองเท้าวิ่ง new balance