เกี่ยวกับ 1359รอมรั้วป้องกัน
ประวัติความเป็นมารูปแบบธุรกิจนอกระบบ
 มาตรการป้องปราม
คณะอนุกรรมการการป้องกันตนเอง
ส่วนกลางขั้นตรวจสอบและดำเนินคดี
ส่วนภูมิภาค    ปิด


กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.บ.กฏหมาย
กฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่
คู่มือ
คู่มือวิทยากร
คู่มือปฏิบัติหน้าที่    ปิด


ร้องเรียนร้องเรียน
ขั้นตอนการร้องเรียน ร้องเรียนทางอินเตอร์เน็ต
 ร้องเรียนทางโทรศัพท์่
ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องเรียนทาง Email
ติดตามเรื่องร้องเรียนร้องเรียนด้วยตัวเอง
ส่งข้อมูลร้องเรียนเพิ้มเติม    ปิด


รูปแบบธุรกิจนอกระบบ

เพิ่มเติม→

ศูนย์รับแจ้งเงินนอกระบบ 1359

ขั้นตรวจสอบและดำเนินคดี - กระบวนการตรวจสอบและดำเนินคดี
- การประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
- การประสานกับสำนักงานป้องกัน (ปปง.)
December 08, 2011
Alt text
 
คณะอนุกรรมการ - ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค
December 08, 2011
Alt text
 
ระบบแชร์ลูกโซ ระบบแชร์ลูกโซ December 08, 2011
Alt text
 
Download เอกสารี December 08, 2011
Alt text
 
ขั้นตรวจสอบและดำเนินคดี
- กระบวนการตรวจสอบและดำเนินคดี
- การประสานกับกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)
- การประสานกับสำนักงานป้องกัน (ปปง.)
คณะอนุกรรมการ
- ส่วนกลาง
- ส่วนภูมิภาค
ระบบแชร์ลูกโซ
- ระบบแชร์ลูกโซ
Download เอกสาร
- พ.ร.บ.กฏหมาย
- กฏหมายสำหรับเจ้าหน้าที่
- อัตราดอกเบี้ย พ.ร.ก การกู้ยืม 2537-2559
เพิ่มเติม→

ประชาสัมพันธ์ 1359


 
01 2  3

ติดต่อ
ศูนย์รับแจ้งการเงินนอกระบบ สำนักนโยบายพัฒนาระบบการเงินภาคประชาชน
สำนักงานเศรฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง
ตู้ ปณ. 1359 ปณจ. บางรัก กรุงเทพฯ 10500Phone 0-2169-7127 ถึง 36
Fax. 0-2618-3368
Email: 1359@mof.go.th

@2013 Financial Crime Suppression Hotline 1359                         
เงินกู้ และ รองเท้าวิ่ง new balance